Regulamin

Regulamin Dziecięcej Sekcji Ratowniczej „Kijanki”.

1. Dziecięca Sekcja Ratownicza „Kijanki” jest sekcją o charakterze rekreacyjnym działającą przy Oddziale Miejskim Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie.
2. Sekcja prowadzi szkolenie dzieci w zakresie:

a) Doskonalenia podstawowych technik pływackich.

b) Nauki posługiwania się podstawowym sprzętem do nurkowania (ABC) – maska, fajka i płetwy (tylko na basenie podczas zajęć).
c) Podstaw ratownictwa wodnego, tylko w obszarach komunikacji z ratownikiem WOPR oraz przygotowania do uczestnictwa w kursie na stopień Młodszego Ratownika WOPR
d) Podstawowych zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej wg aktualnie obowiązujących wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji.

3. Cele prowadzonej działalności szkoleniowej:

a) Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez wdrażanie do regularnej aktywności fizycznej.
b) Wzmacnianie wewnętrznej motywacji dziecka podczas pracy nad doskonaleniem poszczególnych technik pływackich.
c) Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
d) Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzi uprawiających sporty wodne.
4. Warunkiem członkostwa w sekcji jest umiejętność pływania w stopniu podstawowym – sekcja nie prowadzi nauki pływania.

5. Zajęcia odbywają się w grupach podzielonych ze względu na umiejętności pływania:

a) Początkująca
b) Średnio zaawansowana
c) Zaawansowana
d) Przygotowująca do kursu na stopień Młodszego Ratownika WOPR

6. Sekcja zrzesza maksymalnie 60 dzieci w wieku do 13lat włącznie.
7. Decyzję o przyjęciu dziecka do sekcji podejmuje Kierownik Sekcji podczas zajęć wyznaczonych na nabór nowych członków.
8. Nabór nowych członków do Dziecięcej Sekcji Ratowniczej „Kijanki” prowadzony jest dwa razy w roku szkolnym – we wrześniu i lutym.
9. Rodzic zapisując dziecko do DSR „Kijanki” oświadcza, że dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w tego typu zajęciach rekreacyjnych. Zobowiązuje się również do informowania o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka
(stan po chorobie, operacji, choroba przewlekła itp.).
10. Rodzic nie może uczestniczyć w zajęciach, ale może być ich obserwatorem. Jeżeli rezygnuje z oglądania zajęć, musi pozostać w gotowości do odbioru dziecka w czasie trwania zajęć.
11. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę (z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich, itp.) od września do czerwca od 8.15 do 9.30. W szczególnych przypadkach godziny mogą ulec zmianie.
12. O wszelkich zmianach dotyczących ram czasowych zajęć (basen nieczynny, zmiana godziny itp.) członkowie Sekcji informowani są na zajęciach oraz za pośrednictwem strony internetowej www.kijanki-chorzow.pl
13. Przebywanie na terenie szatni basenu dozwolone jest przez 15 minut przed rozpoczęciem i 15 minut po zakończeniu zajęć.
14. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i na basenie Dziecięca Sekcja Ratownicza „Kijanki” nie bierze odpowiedzialności.
15. W trakcie zajęć członków Sekcji obowiązuje Regulamin Basenu MORiS Chorzów.
16. W trakcie zajęć członek Sekcji nie może posiadać na sobie pierścionków, łańcuszków, kolczyków, zegarków oraz innych rzeczy mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.
17. Zasady odpłatności.

a) Odpłatność za zajęcia ma formę darowizny na rzecz DSR Kijanki.
b) Rodzic zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego (opłata jednorazowa) oraz regularnego wpłacania darowizn.
c) Opłata wpisowa wynosi 10zł.
d) Miesięczny koszt zajęć to 50zł.
e) Wszystkie opłaty tj. wpisowe i za poszczególne miesiące (z wyjątkiem lipca i sierpnia) należy wpłacać w następujących cyklach na konto OM WOPR Chorzów:
- do 31.10 wpisowe oraz za miesiące IX,X, XI, XII,
- do 31.01 za I,II, III
- do 30.04 za IV, V, VI.
Nr konta i tytuł wpłaty podany jest na stronie internetowej Sekcji w zakładce „składka”
www.kijanki-chorzow.pl/skladki
g) Nieuregulowanie opłaty na dany kwartał spowoduje skreślenie dziecka z listy członków Sekcji. Chęć ponownego uczestnictwa w zajęciach będzie wiązała się z rozpoczęciem procedury naborowej od początku.

18. Brak uczestnictwa dziecka w zajęciach (np. z powodu choroby) nie zwalnia z opłat. Nie podlega również zwrotowi wpłacona darowizna, w przypadku rezygnacji dziecka z zajęć w czasie danego roku szkolnego.
19. Członkowie regularnie wpłacający darowizny w danym sezonie, mają pierwszeństwo uczestnictwa w następnym sezonie. Warunkiem jest potwierdzenie osobiście przez rodzica chęci udziału dziecka w zajęciach najpóźniej do 3-ciej soboty września nowego roku szkolnego.
20. Rodzic dziecka ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia spowodowane przez dziecko.
21. Wpłacając wpisowe, rodzic deklaruje, że akceptuje powyższy regulamin.
22. Zapisując dziecko do DSR Kijanki rodzic wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz danych w postaci imienia i nazwiska na potrzeby sekcji (strona internetowa, kronika, portale społecznościowe itp.).

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka/członka DSR Kijanki........................................................

Regulamin Kijanek

WYRAŻENIE ZGODY

1. Wyrażam zgodę aby mój syn/córka został członkiem Dziecięcej Sekcji Ratowniczej Kijanki działającej przy Oddziale Miejskim Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie, Śląskie WOPR. Data i podpis...................................................... 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru pesel. Data i podpis...................................................... 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email jako kontaktowych w sprawach bezpieczeństwa i organizacyjnych Sekcji DSR Kijanki. Data i podpis...................................................... 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku do celów promocyjnych Sekcji oraz publikacji zdjęć z wycieczek, zawodów i innych elementów działalności Sekcji na stronie internetowej oraz stronie facebookowej Sekcji. Zgoda będzie obowiązywać w trakcie i po ustaniu członkostwa mojego syna/córki. Data i podpis......................................................

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Cicha 10, NIP 634-17-91-767, REGON: 000824675 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@slaskiewopr.pl 3. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana córki/syna prowadzone będzie w następujących celach: - organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”; - prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; - archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; - marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; - przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; - dane osobowe przechowywane będą przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej przydatności. 4. Dane Pani/Pana córki/syna mogą być przekazywane następującym podmiotom: - organom nadzorczym oraz organom administracji państwowej i samorządowej; - firmom pocztowym i kurierskim w przypadku wysyłki korespondencji listownej; - procesorom na podstawie art. 28 RODO. 5. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. b) RODO ma Pani/Pan prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; - przenoszenia danych; - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; - wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych Pani/Pana córki/syna oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia członkostwo w Dziecięcej Sekcji Ratowniczej Kijanki, działającej przy Oddziale Miejskim WOPR w Chorzowie, Śląskie WOPR.